Copyright

De woordmerken en logo’s (hierna tezamen genoemd: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van IPP Interpet Products B.V. of van anderen en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Interpet Products B.V. niet gebruikt worden.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en rechten op databanken die verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan IPP Interpet Products B.V. en/of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Interpet Products B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt, verhandeld, verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Eventuele aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen worden gericht aan info@ippinterpet.nl.

IPP Interpet Products B.V.
Vught – December 2011

Heeft uw een vraag voor de digitale dierenarts?

De digitale dierenarts helpt u graag bij het vinden van een antwoordop uw vraag.

Stel een vraag

Bekijk de gestelde vragen

Over Erik Luijerink

De liefde voor dieren is Erik Luijerink
met de paplepel ingegoten. Zijn vader
had een eigen dierenartspraktijk voor
kleine huisdieren. Alvorens de praktijk
van zijn vader over te nemen, heeft Erik
na zijn studie Diergeneeskunde aan
de Universiteit Utrecht (1993) eerst
ruime ervaring opgedaan
met diverse diersoorten.

Sinds 2008 is dierenarts Erik
Luijerink verantwoordelijk
voor het voedingsconcept
van Denkadog. U kunt dus
vertrouwen op een
combinatie van
praktijkervaring en
kennis als het onze
kwaliteitsvoeding
betreft!