Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van IPP B.V.

Artikel 1: Algemeen.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door IPP B.V., hierna te noemen: IPP, gedane offertes en op alle door IPP gesloten overeenkomsten met derden, hierna te noemen: de wederpartij. Afwijkende bedingen binden IPP slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 2. Werknemers of hulppersonen van IPP mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door IPP niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen.
 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze voorwaarden, dan wel in geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Artikel 2: Offertes, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst.

 1. Aanbiedingen van IPP op haar website zijn steeds vrijblijvend, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten; een zodanige termijn heeft nimmer de strekking IPP voor de gestelde termijn te binden.
 2. De overeenkomst tussen IPP en de wederpartij komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van IPP van de bestelling of opdracht van de wederpartij. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsemail van IPP aan de wederpartij.
 3. IPP behoudt zich het recht voor eerst uit te leveren na ontvangst van de betaling.
 4. IPP houdt zich het recht voor een bestelling of opdracht te weigeren, zonder opgave van redenen.
 5. Wijziging van de overeenkomst – waaronder begrepen een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs – kan slechts schriftelijk of per email geschieden.
 6. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van de wederpartij zoals deze door IPP is ontvangen als juist. Invulfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 3: Prijzen en facturering.

 1. De wederpartij is aan IPP voor de levering van goederen een prijs verschuldigd overeenkomstig de door IPP op haar website en via de bevestigingsmail aangegeven prijzen.
 2. Prijzen zijn vast en bindend gedurende de looptijd van de overeenkomst die telkens geldt voor een periode van 4 weken.
 3. Prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en bezorgkosten in Nederland.
 4. Orders worden af magazijn aan de wederpartij geleverd. In alle gevallen wordt het vervoer door IPP geregeld en berust de keuze van het vervoermiddel bij IPP.
 5. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken van IPP, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

Artikel 4: betaling.

 1. De wederpartij is betaling verschuldigd zoals genoemd in artikel 3 vanaf het moment van de bestelling.
 2. Betaling van de verschuldigde prijs geschiedt door middel van een eenmalige automatische afschrijving, waartoe de wederpartij IPP bij overeenkomst heeft gemachtigd.
 3. Indien de verschuldigde prijs niet kan worden geïnd, zal IPP de wederpartij schriftelijk en/of per email hiervan melding maken. IPP zal niet leveren totdat de betaling is ontvangen.

Artikel 5. Levering(stermijn).

 1. Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering moet IPP derhalve schriftelijk of per email in gebreke worden gesteld. IPP zal alles doen om te zorgen dat de wederpartij op tijd de voeding in huis heeft maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit te late levering voortvloeit.
 2. Is de wederpartij in gebreke om af te nemen, dan kan IPP te harer keuze hetzij de te leveren zaken op (doen) slaan voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij de betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, een en ander onverminderd IPP’s recht op schadevergoeding.
 3. Ingeval de zaken niet behouden afgeleverd worden, is IPP gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, zij is niet gehouden tot enige andere prestatie.

Artikel 6: Garantie.

 1. IPP garandeert de kwaliteit van de door haar verkochte zaken overeenkomstig en onder de garanties, die aan IPP door haar eigen leveranciers zijn verstrekt, voor de duur van 2 maanden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. IPP geeft geen verdere garanties.
 2. De garantieverplichting van IPP vervalt indien:
  • de wederpartij het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  • de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt, bewaart of onderhoudt;
  • de wederpartij enige uit de overeenkomst van welke aard ook voortvloeiende verplichting jegens IPP niet nakomt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid.

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld en onverminderd het bepaalde in art. 8 is de totale aansprakelijkheid van IPP jegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per gebeurtenis echter meer bedragen dan € 5000,00.
 2. Aansprakelijkheid van IPP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en enige andere schade is uitgesloten. IPP is voorts niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derde geleden schade, van welke aard ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of door enige derde van door IPP geleverde of ter beschikking gestelde goederen en producten.
 3. In afwijking van resp. aanvulling op het in lid 1 en en 2 van dit artikel bepaalde geldt dat:
  • op IPP geen enkele aansprakelijkheid rust indien de wederpartij enige verplichting uit enige met IPP gesloten overeenkomst jegens IPP niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • de wederpartij gehouden is IPP te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van IPP mochten maken en waarvoor IPP ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is;
  • verzuim van de wederpartij uit hoofde van enige met IPP gesloten overeenkomst, IPP ontslaat van al haar verplichtingen, ook uit andere overeenkomsten, jegens de wederpartij.
 4. In alle gevallen waarin IPP een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen IPPs eventuele aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Artikel 8: Reclames.

 1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door IPP gedane of niet gedane leveringen of op IPPs facturen, moeten bij IPP schriftelijk worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om IPP in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken. Reclame[s] laten de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

 1. Indien IPP door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van IPP na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is IPP bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
 2. Indien IPP door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd.
 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat IPP door haar leveranciers – om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 10: Ontbinding.

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

Artikel 11: Geschillen.

 1. Op alle met IPP gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12: Koop op afstand.

 1. De wederpartij consument, heeft het recht om gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de door IPP geleverde goederen of de totstandkoming van de overeenkomst tot het verrichten van diensten, de koop op afstand, zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de wederpartij te doen door middel van een schriftelijke mededeling of per email gericht aan IPP, die IPP binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
 2. De wederpartij consument dient geleverde verpakkingen in het hiervoor beschreven geval in een deugdelijke omdoos en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de verpakkingen zelf te voldoen. IPP zal de wederpartij de betaalde prijs van de geretourneerde verpakkingen binnen 30 dagen na ontvangst van de verpakkingen, als deze in goede staat worden ontvangen, terugbetalen.

Artikel 13: Proefpakket.

 1. IPP is vrij om, zonder opgaaf van reden, te besluiten een aangevraagd proefpakket niet te verzenden. De aanvrager kan hier geen rechten of compensatie aan ontlenen.

Heeft uw een vraag voor de digitale dierenarts?

De digitale dierenarts helpt u graag bij het vinden van een antwoordop uw vraag.

Stel een vraag

Bekijk de gestelde vragen

Over Erik Luijerink

De liefde voor dieren is Erik Luijerink
met de paplepel ingegoten. Zijn vader
had een eigen dierenartspraktijk voor
kleine huisdieren. Alvorens de praktijk
van zijn vader over te nemen, heeft Erik
na zijn studie Diergeneeskunde aan
de Universiteit Utrecht (1993) eerst
ruime ervaring opgedaan
met diverse diersoorten.

Sinds 2008 is dierenarts Erik
Luijerink verantwoordelijk
voor het voedingsconcept
van Denkadog. U kunt dus
vertrouwen op een
combinatie van
praktijkervaring en
kennis als het onze
kwaliteitsvoeding
betreft!